Příklad 1

Je dána křivka .
  1. Určete průsečíky s osami x a y.
  2. Zjistěte zda má křivka singulární body. Pokud ano, napište jejich souřadnice.
  3. Určete, ve kterých bodech křivky jsou její tečny rovnoběžné s osou x, napište souřadnice těchto bodů a obecné rovnice tečen.