Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Mala škola GeoGebre - rotacijska tijela

Možeš pomicati točke u 3D koordinatnom sustavu i klizač kako bi rotirao mnogokut. Ako želiš obrisati trag samo u 3D prikazu malo približi ili udalji prikaz (kotačićem miša). Rotirati 3D prikaz možeš desnim klikom miša.

Kratke upute

Toolbar ImageTočka A Sjecište od xOs, yOs Točka B Točka na xOs Točka D Točka na zOs Ravnina a Toolbar Image Ravnina kroz D, A, B Točku C moramo postaviti u istoj ravnini kao i točke ABD To možemo na dva načina: Točka C - Točka u ravnini (klikom) ili Točka C - Polje za unos - C = Točka [a] ; (gdje je a naziv ravnine) Nacrtajmo mnogokut: Mnogokut D, A, B, C7 Kružnica po kojoj se mnogokut rotira: Kružnica - Kružnica sa središtem A i polumjerom a1 (Dužina AB), s osi usporednom s zOs Klizač - Kut α   Rotacija mnogokuta: Rotacija[ <objekt>, <kut>, <točka na osi>, <smjer pravca ili ravnina> ] Rotacija[mnogokut1,,A,zOs] ili Rotacija [mnogokut1, , A Vektor[A,D]] Desni klik uključi trag Trag možemo obrisati približavanjem ili udaljavanjem prikaza (kotačićem miša). Gumb natpis - Uključi trag Skriptiranje - PostaviTrag[ <objekt>, <true | false> ] PostaviTrag[ mnogokut1', true ]   Gumb2 - natpis - Isključi trag Skriptiranje - PostaviTrag[ <objekt>, <true | false> ] PostaviTrag[ mnogokut1', false ]  

Video upute