Težišnica i težište trokuta

Dužina koja spaja vrh trokuta i polovište nasuprotne stranice naziva se težišnica. Konstruirajte sve tri težišnice trokuta. Pomičite vrhove trokuta A, B i C. Što uočavate?
Točka u kojoj se sijeku sve tri težišnice naziva se težište trokuta. Uočite istaknutu težišnicu i težište T pa promatrajte duljine dužina i . Pomičite vrhove trokuta A, B i C. Što uočavate?

Pokušajte iskazati Poučak o težištu trokuta svojim riječima!