Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

تجانس

در شکل زیر دو روباه را می بینید که یکی از آن ها متجانس دیگری است و می توان با حرکت دادن نقطه ی مشکی یا حرکت دادن روباه سمت ﭼﭗ، جهت تجانس را تغییر داد.