Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Последователни електрически вериги

Физичен експеримент, демостриращ че електрическа верига с последователно свързани компоненти се характеризира с това, че протичащия през тях ток I е един и същ. Общото напрежението е сума от напреженията на върху консуматорите.
1. Включете електрическата верига и отчетете големината на електричния ток. 2. Измерете напреженията на отделните консуматори. 3. Измерете общото напрежение.