مشتق تابع خطی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مشتق
شکل زیر نمودار یک تابع است که می توان نقطه ی آبی روی آن را حرکت داد و با حرکت دادن نقاط m و n در آن تغییراتی ایجاد کرد.
فعالیت: 1. خط قائم نشان داده شده روی سطح نمودار کدام است؟و مقدار مشتق تابع در x=4 و در x=5 چقدر است؟ 2. به طور کلی، مشتق تابع y=2x-3 چیست؟ درحالی که نقطه ی A را حرکت می دهید، مقدار آن تغییر می کند. مقادیر m و n را تغییر دهید وتابع y=2x+1 را بسازید، دوباره نقطه ی A را جا به جا کنید. 3. مشتق تابع y= 2x+1 چیست؟ برای پاک کردن تصویر قبلی روی نماد "بازگرداننده ی تصویر" در سمت راست بالای صفحه کلیک کنید. حالا، تابع y= 0.3 x+2 تشکیل دهید. 4. مشتق تابع y= 0.3 x+2 چیست؟ تابع y=x بسازید و مشتق آن را ببینید؟