elmtv-803-0814hb-5

Author:
Eli Meitav
אלי מיטב - שאלון 803 -קיץ תשע"ד - 2014 - חצב-ברק - שאלה 5 שלושת הנקודות המסומנות שעל הפרבולה ניתנות להנעה נקודות החיתוך עם הציר האופקי - על הציר האופקי וקדקוד הפרבולה - על ציר הסימטריה של הפרבולה הגרירות מציגות נתונים שונים לשאלה ומכסות גם את המקרים שבהם אחת הנקודות או שתיהן נמצאות משמאל לציר האנכי וגם את המקרים שבהם הפרבולה היא גם פרבולת מינימום