Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

La funció lineal de la forma: f(x)= mx + b

LA GRÀFICA DE LA FUNCIÓ LINEAL: F(x)= mx + n Tenint en la simulació la funció lineal de la forma: f (x) = mx + n, experimenta, pensa i respon: 1. En la simulació pots veure que la recta talla als eixos “x” e “y”. ¿Sempre succeix açò? Sí ( ) No ( ) ¿Per què? ______________________________________________________________ 2. Amb ajuda de la simulació troba tres funcions què la gràfica passi pel punt (0,4) ______________________________________________________________ 3. Pots extreure alguna conclusió? ______________________________________________________________ 4. Aplica allò què has aprés : a. Dibuixa la recta que passa pels punts (2,3) y (4,5). b. Què signe té el pendent d'esta recta? _____________________________________ c. Per què? _____________________________________