تابع دو ضابطه ای

:نویسنده
setareh noorbakhsh
توضیح: شما می توانید با استفاده از متغیرهای تابع که در پنجره ی سمت چپ موجود است، تابع را تغییر دهید. با جا به جا کردن a، نقطه ی متغیر تابع را تغییر دهید.