Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Krychle v kosoúhlém promítání

Pohlkeova věta:

Tři úsečky v rovině se společným koncovým bodem, které neleží na jedné přímce, můžeme považovat za rovnoběžný průmět tří navzájem kolmých a shodných úseček v prostoru, které mají společný koncový bod. Any complete plane quadrangle can serve as the parallel projection of a tetrahedron similar to a given one.
Obecná axonometrie (kosoúhlé promítání) je dána průmětem tří hran krychle. Ve speciálním případě zadáme: a) Volné rovnoběžné promítání b) Pravoúhlou axonometrii c) Izometrii d) Vojenskou perspektivu