Αντιγραφή του The Theorem of Pythagoras by shear mapping

Σε αυτό το φύλλο εργασιών μπορείς να εξερευνήσεις τη σχέση ανάμεσα στα σκέλη ενός ορθογωνίου τριγώνου και στην υποτείνουσά του. Μπορείς να μετακινήσεις τα σημεία A, B και C με τέτοιον τρόπο ώστε το τρίγωνο να παραμένει ορθογώνιο.
Προκειμένου να αποδείξεις το θεώρημα, μπορείς να μετακινήσεις τα μεγάλα κόκκινα και μπλε σημεία μαζί με τις δοσμένες γραμμές. Μπορείς να επανέλθεις με μία εξήγηση γιατί αυτό αποδεικνύει το θεώρημα;(Υπόδειξη: Τι έχουν κοινό όλα τα παραλληλόγραμμα με δοσμένο το ύψος και μήκος των παράλληλων πλευρών;)