زاویه های مساوی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: دقت اندازه گیری زاویه
شرح فعالیت: به زاویه های زیر دقت کنید. فکر می کنید کدام زاویه ها مساوی هستند؟ منوی گزینه ها را باز کنید و از گزینه « تعداد ارقام اعشاری » عدد 0 را انتخاب کنید. سپس روی زاویه ها کلیک راست کنید و گزینه ی « ویژگی ها » را انتخاب کنید تا پنجره ی زیر باز شود. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. روی همه ی زاویه ها اندازه ی آن نوشته شده باشد. آیا می توان گفت این زاویه ها با هم مساویند؟ مجدداً از منوی گزینه ها، گزینه ی تعداد ارقام اعشاری را روی عدد 1 قرار دهید. آیا می توان مطمئن بود بقیه مساویند؟ تعداد ارقام اعشاری را روی 2 و سپس روی 3 تنظیم کنید و نتیجه را مشاهده کنید. چرا اندازه ی زاویه ها ابتدا یکسان بود؟