حالت بهینه ی ذوزنقه ی محاط شده در یک نیم دایره

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
دایره, حالت
در یک نیم دایره با قطر AB=2r خط CD موازی با AB رسم شده است. طول این خط چقدر باشد، تا مساحت ذوزنقه ی ABCD بیشینه شود؟
فعالیت: شکل را ببینید. نقطه ی سبز را جا به جا کنید، تغییرات به وجود آمده را ببینید. 1. نقطه ی قرمز روی نمودار نشان دهنده ی چیست؟ چه رابطه ای میان این مختصات و مسئله وجود دارد؟ روی نقطه ی ذکر شده راست کلیک کرده و گزینه ی "اثر حرکت" را فعال کنید، مجدداً نقطه ی سبز را جا به جا کنید. 2. کدام نقطه روی منحنی ایجاد شده، پاسخ مسئله است؟ حدس خود را با استفاده از نقطه ی متغیر زیر محور افقی، امتحان کنید.