خروج از مرکز بیضی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
بیضی
شکل زیر یک بیضی است، که شما می توانید با حرکت دادن نقاط سبز a و e در آن تغییراتی ایجاد کرد. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید.