Veelhoeken roteren

Opdracht

Leer hoe je een veelhoek over een gegeven hoek kunt draaien met een schuifknop en je constructie kunt opsmukken door in het  Algebra venster alle hulpobjecten te verbergen.

Instructies

1.Toolbar ImageCreëer een willekeurige driehoek ABC in het tweede kwadrant door d ehoekpunten op roosterpunten te plaatsen.
2.Toolbar ImageCreëer een nieuw punt D in de oorsprong.
3.Toolbar ImageHernoem het punt D in O. Tip: Selecteer het punt D en typ “O” om het Hernoem dialoogvenster te openen.
4.Toolbar ImageCreëer een schuigknop voor de hoek α. Tip: Vink Hoek aan in het dialoogvenster van de Schuifknop en bepaal de toename als 90 ̊. Let op dat je het symbool voor graden ̊ niet wist.
5.Toolbar ImageGebruik de knop Rotatie met centrum over bepaalde hoek om de driehoek ABC rond het punt O te roteren over een hoek α.
Tips: Activeer de knop en selecteer de driehoek vooraleer je het draaipunt selecteert. In het dialoogvenster kan je nu α invullen als hoek en tegenwijzerzin kiezen.
6.Toolbar ImageCreëer de lijnstukken AO en A’O.
7.Toolbar ImageCreëer de hoek AOA’. Tip: Selecteer de punten in tegenwijzerzin.
8.Toolbar Image Verberg het label van AOA’.
9.Toolbar ImageVerplaats de schuifknop en verken het beeld van de driehoek.

Probeer het zelf...

Smuk je constructie op

Je leer hoe je het   Algebra Venster kan opruimen door sommige objecten te definiëren als Hulpobjecten en hun algebraïsche voorstelling te verbergen. Zo kunnen je leerlingen de coördinaten van de startpunten en de beeldpunten verkennen zonder afgeleid te worden door de algebraïsche voorstelling in het  Algebra venster van de andere objecten in deze constructie.
1.Toolbar ImageToon het  Algebra venster via het menu Beeld .
2.Toolbar ImageSelecteer alle lijnstukken in het  Algebra venster. Tip: Klik op de koptitel Lijnstuk om meteen alle lijnstukken te selecteren.
3.Toolbar ImageOpen het  Eigenschappenvenster van de lijnstukken via de  Opmaakwerkbalk en vink in de tab Basis de optie Hulpobject aan.
4.Herhaal de laatste twee stappen voor de driehoeken, hoeken en het punt O in de oorsprong. Tip: Het  Algebra venster bevat nu enkel de punten A, B en C en hun beeld A’, B’ en C’.
Opmerking: Je kunt nu de Hulpobjecten tonen of verbergen via d eknop  Hulpobjecten in de  Opmaakwerkbalk van het Algebra venster.