مفهوم شیب خط

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: معادله خط هدف: درک مفهوم شیب خط و تشخیص آن در معادله ی خط شرح فعالیت: نقاط A و C دو نقطه از خط سبز رنگ هستند. توسط نقطه A می توانید شیب خط را تغییر دهید...
با جا به جا کردن این نقطه، معادله ی خط که در گوشه ی صفحه نوشته شده است تغییر می کند. توجه داشته باشید این خط همیشه از مبدأ می گذرد. نقطه A را در مختصات (2و2) قرار دهید. سپس نقطه ی C را جا به جا کنید. به مختصات نقطه ی C دقت کنید. چه رابطه ای بین طول و عرض نقطه ی C برقرار است؟ نقطه ی A را در مختصات (2و1) قرار دهید و سپس نقطه ی Cرا جا به جا کنید. چه رابطه ای بین طول و عرض نقطه ی C برقرار است؟ شیب خط چقدر است؟ نقطه ی A را در مختصات های (3و1) و (1و2) نیز قرار دهید. و به همان پرسش ها پاسخ دهید. آیا می توانید بگویید در حالت کلی اگر مختصات نیک نقطه از خطی که مبدأ مختصات می گذرد، معلوم باشد شیب آن را چطور باید به دست آورد؟