הקשר בין שיפוע המשיק לתחומי עליה/ירידה ונקודות הקיצון בפונקציהת

Author:
Igal.Sapir
ניתן להראות את המשיק האינטואיטיבי AB, והמתמטי. להגדיר את הפונקציה הנגזרת ולהראות את הקשר בין הגרף שלה לגרף הפונקציה המקורית.