ارتفاع مثلث

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: ترسیم های هندسی هدف: ترسیم ارتفاع های مثلث و تشخیص موقعیت ارتفاع های یک مثلث
شرح فعالیت: در شکل های زیر سه نوع مثلث دیده می شود، با جا به جا کردن نقاط H1 تا H9 ارتفاع اضلاع مثلث ها را رسم کنید. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. آیا ممکن است ارتفاع بر اضلاع منطبق شود؟ در چه نوع مثلث هایی؟ آیا ممکن است ارتفاع خارج از مثلث قرار گیرد؟ در چه نوع مثلث هایی؟