လျှပ်ခံကြုိး

လျှပ်ခံကြိုး(ဆလင်ဒါပုံ)

အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ပုံသည် လျှပ်စစ်ကိုခုခံသည့် ပစ္စည်း (resistor) ကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည် လျှပ်စစ်ကို ခုခံခြင်းဖြင့် အလိုရှိသည့် ဗို့အား နှင့် လျှပ်စစ်စ္ီးကြောင်းကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။ လျှပ်ခံကြိုးကို လျှပ်စစ်ပစ္စည်များတွင် တွေ့ရပြီး အရောင်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ဖြစ်စေ၊ ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်နှင့်ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ မှတ်ချက်။ ။ ယင်းသည် ထုလုံးပုံစံ(ဆလင်ဒါပုံစံ) ခွေထားသည့်လျှပ်စစ်ဒဏ်ကိုခုခံသည့် ဝါယာကြိုးဖြစ်သည်။