elmtv-803-0115hL-6

Author:
Eli Meitav
אלי מיטב - שאלון 803 - חורף תשע"ה - 2015 - שאלה 6 סרגל הגרירה מציג את הנקודה הקבועה על הציר האופקי במקום שונה מאשר בשאלה בנוסף - אותה נקודה על הציר האופקי ניתנת להנעה על הציר האופקי הנקודה על גרף הפונקציה ניתנת גם היא להנעה הפונקציה האדומה המקווקוות מתארת את ריבוע המרחק המבוקש וערכה בנקודה האדומה הוא הערך המינימלי של ריבוע המרחק