Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

ترکیب تقارن و دوران

در شکل های زیر حالت های مختلفی از ترکیب دوران و تقارن را می بینید و می توان با حرکت دادن نقطه های آبی و سبز واقع در شکل ها، شکل ها را تغییر داد.