Диагоналите на квадрата ABCD се ...

Author:
Krasi
Диагоналите на квадрата ABCD се пресичат в точка О. а точките М и N лежат съответно на отсечките ОС и AD. Докажете, че ако ВМ = MN, то четириъгълникът ABMN е вписан в окръжност.