Altres funcions racionals I

La primera funció representa la funció de proporcionalitat inversa mentre que la segona, la funció . Posa el mateix valor de k en les dues funcions i varia el valor de a de la segona. Què observes? Què creus que fa el paràmetre a de la segona funció si la comparem amb la primera?