Construcció de l'el·lipse a partir de l' equació paramètrica

Autor:
JOANA
fes girar el punt G per modificar l'angle quina corba apareix. Pots modificar també els puns B i A que son els vertex. a i b son els semieixos. Que passa quant a i b son iguals?. S'anomena c a la semidistància focal, es verifica la relació a^2=b^2+c^2 Sabries determinar els focus de l'el·lipse