Introducció a CAS

Què és CAS?

CAS vol dir Calculadora Algebraica-Simbòlica o Sistema d'Àlgebra Computacional. Permet fer càlcul amb llenguatge algebraic. Aquesta calculadora té una finestra pròpia i apareix com una llista d'entrades que es van introduint seqüencialment.

Eines que apareixen a la part superior de la finestra

Eines que apareixen a la part superior de la finestra
Avaluació simbòlica: Fa el càlcul exacte de l'expressió (1/2+1/4 ens mostrarà 3/4) Valor numèric: Dona una aproximació numèrica amb la precisió establerta. (1/2+1/4 ens mostrarà 0.75) Manté l'entrada: Per a què l'expressió ingressada no s'efectuï Factoritza: x^2-49 => (x+7)(x-7) Desenvolupa: (x+7)(x-7) => x^2-49 Substitueix: Per exemple, per conèixer el valor numèric d'una expressió Resol: Resol equacions (2x-6 = 0 ens mostrarà x = 3) Resol numèricament: La resolució es fa mitjançant mètodes numèrics i la solució és aproximada. Derivada i integral: Calcula la derivada i l'integral de la funció

Consideracions inicials

Convenis:
 • En una fila en blanc, la barra espaiadora reitera la sortida de la fila prèvia, = repeteix l'entrada prèvia i ) reprodueix la sortida prèvia entre parèntesis.
 • El símbol ; suprimeix la sortida i es guanya espai vertical.
 • S'utilitza els símbols := per assignar i el símbol = per a equacions. a := 4, x+1 = 5
 • Símbol de multiplicar: * o bé un espai, per exemple a*b o a b
 • S'utilitzen lletres majúscules pels punts i lletres minúscules pels vectors. A:=(2,3), u:=(2,3)
 • S'utilitza el símbol $n per fer referència a la sortida de la fila n. I el símbol #n per fer referència a la sortida de la fila n, però no canviarà si canvia la fila n.
 • Llistes, matrius i sistemes d'equacions: {3,5,7,9,11} {{2,2},{3,4}} {2x+2y=3, 4x-y=-2}
Algunes funcions incorporades:
 • Arrel quadrada: sqrt(x)
 • Valor absolut: abs(x)
 • Logaritme decimal, logaritme neperià i logaritme en base a de n: log(x), ln(x) i log(a,n)
 • Exponencial: 2^6, i en el cas que la base sigui el nombre e: exp(x)
 • Raons trigonomètriques: sin(x), cos(x), tan(x)
 • Raons trigonomètriques inverses: asin(x), acos(x), atan(x)
 • Part entera i arrodoniment: floor(x), round(x)
Alguns nombres: e, pi,

Tasca 1

Fent servir les eines de la finestra CAS, reproduïu les següents operacions:
Image

Tasca 2

Respon les qüestions següents referides a la Tasca 1: 1.- Calcula el triple de la part entera de 2018/pi. Què has hagut d'escriure? 2.- Què podem fer per eliminar només la línia 3? 3.- Com podem inserir una línia sota de la 5?