وضوع: چهارضلعی ها هدف: کشف و بررسی شکل حاصل از برخورد نیم

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: چهارضلعی ها هدف: کشف و بررسی شکل حاصل از برخورد نیمسازهای یک متوازی الاضلاع
شرح فعالیت: با استفاده از ابزار نیمساز، نیمساز زاویه های داخلی متوازی الاضلاع ABCD را رسم کنید (برای این کار ابتدا ابزار نیمساز را انتخاب و سپس روی اضلاع زاویه های مورد نظر به ترتیب کلیک کنید) چهار ضلعی ای که بین نیمساز ها تشکیل شده است چه نام دارد؟ رأس های متوازی الاضلاع را جا به جا کنید و ببینید آیا همیشه این چهار ضلعی همان چیزی که نام بردید باقی می ماند؟ با توجه به فعالیت های قبل آیا می توانید برای این موضوع یک دلیل هندسی بیاورید؟ رأس های متوازی الاضلاع را طوری جا به جا کنید تا این چهار ضعلی به مربع تبدیل شود. در چه صورت این اتفاق می افتد؟