Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Àrea vs Perímetre dels rectangles

TREBALL AMB LLIBRETA Considera tots els rectangles de costats enters compresos entre 1 i 10, per exemple. En un full quadriculat representa uns eixos de coordenades fent que l'abscissa sigui el perímetre i l'ordenada l'àrea. Pots descarregar-te la imatge que adjunto a sota. Per a cada rectangle, considera el parell ordenat (perímetre, àrea) i representa'ls.
Image
Observeu què succeeix i anoteu totes les observacions en una llibreta. Discutiu en petit grup totes les observacions i, passat un temps, feu una posada en comú amb el grup classe.
EXPERIMENTEM AMB GEOGEBRA Amb el següent applet es mostra tota l'experimentació. Movent els punts lliscants a i b obtindreu els diferents rectangles, amb les mesures de perímetre i àrea. Automàticament se us representarà el parell ordenat.

  • Fixeu un valor de a i moveu b. Observeu què passa.
  • Repetiu aquest procés per a tots i cadascun dels valors de a.
  • Busqueu patrons amb els punts: cada quan apareixen? pendents?...

  • Un cop dibuixats tots els punts, què representen els punts vermells? A qui corresponen?
  • Fixat un perímetre quin és el quadrilàter de major àrea?

Podeu mostrar les semirectes i moure el punt lliscant que apareixerà

  • Què representa cada semirecta?
  • Totes les semirectes juntes descriuen una altra corba. Quin significat té? Què representa?