U4. EQUACIONS

Autor:
Dolors
Image

4.1. Resoldre les següents equacions senzilles. Resoleu les equacions següents a la vostra llibreta i comproveu el resultat amb GeoGebra.

a) 3x-5=4 b) x-1=2x c) 5x+x-1=6x-1 d) 2x+5=2x

4.2. Resolució d'equacions amb parèntesis. Resoleu les equacions següents a la vostra llibreta i comproveu el resultat amb GeoGebra.

a) 2(x-4)-3(2-x)=3(x-1) b) -(x-1)+2=3x-5+2(x-2) c) 2(1+(x-3))=5x-7+x d) -3(-1+3x)+2x=2(x+5-4x)-2

4.3. Resolució d'equacions amb denominadors. Resoleu les equacions següents a la vostra llibreta i comproveu el resultat amb GeoGebra.

a) 1/2x+1/2=3/4 b) 2-(x-3)+3/2x=4x+(x+8)/3 c) x/4-(2x-1)+3x=2x-(x-6)/6 d) 3/2x-x+3(x-3)+x/4=(-x-2)/3+5 e) (-2-x)/5+(7x-3)/2=(2x-1)/6