سینوس زاویه ی حاده

:نویسنده
setareh noorbakhsh
توضیح: در شكل زیر با تكان دادن نقطه ی سبز، اندازه ی زاویه ی آلفا تغییر می كند.
نقطه ی سبز را تکان دهید و تغییراتی را که می بینید، بنویسید. اندازه ی زاویه ی 30 درجه را ثابت نگه داشته، نقطه ی آبی رنگ را جا به جا کنید. چه ابعادی تغییر می کنند و چه مقداری ثابت باقی می ماند؟ این عمل را برای زاویه ی 45 درجه و 15 درجه نیز تکرار کنید. نسبت بین اضلاع قائمه، در یک مثلث قائم الزاویه، به چه چیزی بستگی دارد؟ در یک مثلث قائم الزاویه، سینوس زاویه ی حاده برابر است با طول ضلع مقابل زاویه، تقسیم بر طول وتر. فعالیت: 1.مقدار سینوس 45 درجه را به دست آورید. 2.مقدار سینوس زاویه ی 30 درجه و 10 درجه چقدر است؟ 3.به ازای چه مقادیری، سینوس زاویه ی 0.25 خواهد بود؟ 4.بالاترین و پایین ترین مقدار ممکن سینوس یک زاویه ی حاده چقدر است؟