Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

اصل کاوالیری

اصل کاوالیری یکی از اصول مهم درهندسه می باشد این ماده آموزشی محاسبه مساحت متوازی الاضلاع را به کمک این اصل نشان میدهد امیدوارم مقبول نظر مراجعین قرار گیرد با تشکر از استاد ارجمند استاد انارکی که در جهت اشاعه و آموزش این نرم افزار تلاش می نمایند وحق استادی بر گردن اینجانب دارند