elmtv-803-0515a-5

Author:
Eli Meitav
אלי מיטב - שאלון 803 - קיץ תשע"ה - 2015 - מועד א - שאלה 5 סרגל הגרירה מציג את קבוע האינטגרציה שנה את ערך הקבוע עד שנקודות החיתוך של המשיק עם גרף הפונקציה יתאחדו