elmtv-803-0715b-6

Author:
Eli Meitav
אלי מיטב - שאלון 803 - קיץ תשע"ה - 2015 - מועד ב - שאלה 6 סרגלי הגרירה מציגים את הפונקציה הנתונה עבור מקדמים שונים המשולש הירוק הוא המשולש ששטחו מקסימלי בנתוני השאלה הנקודה הסגולה נעה על הגרף ברביע המתאים ומציגה את שטח המשולש שהיא יוצרת אם הנקודה הסגולה אינה נראית אז היא מתלכדת עם אחת הנקודות במקרה זה אותה נקודה גדולה יותר וניתן ל'משוך' את הנקודה הסגולה משם בנוסף - מוצגים אורכי הניצבים של המשולשים ישרי-הזווית בצמוד לניצבים ושטחיהם מוצגים במרכזי המשולשים