مربّع دو جمله ای (اتّحاد اوّل)

:نویسنده
setareh noorbakhsh
در شكل زیر با تغییر مقدار a و b می توان مربع دو جمله ای را مشاهده كرد.
فعالیت: 1.تعریف مربّع مجموع چیست؟ 2.حالا، مجموع مربّع ها چیست؟ 3.به نظر شما، چه تفاوتی بین مربّع مجموع و مجموع مربّع ها وجود دارد؟ با جا به جا کردن نقاط متحرک، سؤالات بالا را بررسی کنید.