قضیه ی فیثاغورث (4)

:نویسنده
setareh noorbakhsh
توضیح: شکل زیر یک مثلث قائم زاویه است که دو مربع از اضلاع قائمه ی آن به وجود آمده اند و می توان با حرکت دادن نقطه های آبی رنگ مثلث را تغییر داد و مربع های متفاوت ایجاد کرد.
فعالیت: نقطه ی سبز رنگ را حرکت دهید وبه دقّت نگاه کنید. روی این موضوع فکر کنید! 1. با توجّه به مشاهدات خود، از مساحت های مختلف چهار ضلعی هایی که به وجود آمده اند، چه نتیجه ای می گیرید؟