حد یک تابع در یک نقطه

:نویسنده
Fereshteh Esmaili
با سلام دانش آموزان عزیز شکلی که در این صفحه می بینید یک سهمی می باشد که با طریقه رسم آن در سال دوم آشنا شده اید. اکنون با توجه به آن به سوالات داده شده جواب دهید. در ضمن با هر بار کلیک کردن روی دکمه مسئله جدید یک سهمی دیگر نمایش داده می شود و با توجه به آن یک جدول با اعداد جدید رسم می شود.