Osnovna konstrukcija paralelograma

Zadatak

Konstruirajte paralelogram slijedeći dolje dane korake.

Proučite konstrukciju...

Pokušajte sami...

Upute

1.Toolbar ImageOdaberite alat Pravac i nacrtajte pravac AB po volji uz pomoć dva klika na Grafičkom prikazu.
2.Toolbar ImageNacrtajte pravac BC. Uputa: Označite točku B, a zatim kliknite negdje unutar Grafičkog prikaza kako biste odredili točku C.
3.Toolbar ImageOdabirom alata Usporednica konstruirajte pravac paralelan s pravcem AB koji prolazi točkom C. Uputa: Označite pravac AB, a zatim točku C.
4.Toolbar ImageKonstruirajte pravac paralelan s pravcem BC koji prolazi točkom A.
5.Toolbar ImageOdabirom alata Sjecište označite sjecište D dvaju odgovarajućih pravaca. Savjet: Kliknite izravno na sjecište.
6.Toolbar ImageOdabirom alata Mnogokut istaknite paralelogram ABCD označavajući redom njegove vrhove. Uputa: Kako biste dovršili mnogokut na kraju ponovo kliknite na prvu točku.
7.Toolbar ImageOdabirom alata Pomicanje povlačite vrhove paralelograma kako biste provjerili točnost konstrukcije.