Teorema de Kariya

Dado un triángulo arbitrario ABC tomamos o círculo inscrito e puntos de tanxencia A', B', C'. Dada unha distancia d tómanse puntos A'', B'', C'' sobre as rectas IA', IB', IC', a unha distancia d do incentro. Entón AA'', BB'' e CC'' concorren nun punto K. Cando d varía entón K móvese sobre unha hipérbola equilátera que pasa por A, B, C, o ortocentro y o incentro .