Kviz - uvod u racionalne

Autor:
Ivan Nađ

Svaki cijeli broj je ujedno i racionalni.

Uključite sve točne odgovore

Koji od navedenih skupova pripadaju skupu ?

Uključite sve točne odgovore

Apsolutna vrijednost racionalnog broja je uvijek pozitivni racionalni broj.

Uključite sve točne odgovore

Umnožak parnog broja negativnih faktora ima predznak minus.

Uključite sve točne odgovore

Umnožak neparnog broja negativnih faktora ima predznak minus.

Uključite sve točne odgovore

Suprotan broj broju je broj

Uključite sve točne odgovore

Apsolutna vrijednost od -(-(-2.18)) je:

Uključite sve točne odgovore

|0|=

Uključite sve točne odgovore

Oznaka skupa pozitivnih racionalnih brojeva je

Uključite sve točne odgovore

Koliko ima racionalnih brojeva s apsolutnom vrijednosti manjom od 1?

Uključite sve točne odgovore

Razlomke različitih nazivnika zbrajamo/oduzimamo tako da im:

Uključite sve točne odgovore

Kako množimo razlomke?

Uključite sve točne odgovore

Recipročan broj broju 0.5 je broj

Uključite sve točne odgovore

Što su racionalni brojevi?

Uključite sve točne odgovore

Od dva decimalna broja, veći je onaj koji ima više decimala.

Uključite sve točne odgovore

Svaki brojevni pravac se sastoji od:

Uključite sve točne odgovore