မေတြစ်များဖန်တီးခြင်း

GeoGebra ထဲတွင်မေတြစ်များကို
  • ကိန်းဂဏန်းများဖြင့်တွက်ချက်နိုင်သကဲ့သို့
  • မသိကိန်းများဖြင့်လည်းတွက်ချက်နိုင်သည်
မေတြစ်များကိုပေါင်းခြင်း၊နုတ်ခြင်းနှင့် မြှောက်ခြင်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အထူးမှတ်သားထားရန်မှာ မေတြစ်များ၏ အရွယ်အစားတူညီမှုမရှိခဲ့လျှင် ပေါင်းခြင်းနုတ်ခြင်းကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။

အဘယ့်ကြောင့် သုံးသင့်သနည်း

မေတြစ်များကို အသုံးပြုရာတွင် မသိကိန်းပါညီမျှခြင်းများမှတဆင့် တွက်ချက်နိုင်စေရန်နှင့် မေတြစ်ဆိုင်ရာ ရလဒ်များကို ညီမျှခြင်းအဖြစ်သို့ပြန်လည် ပြောင်းပေးနိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ မေတြစ်များကို transfer ဖန်ရှင်များမှတဆင့်ပြောင်းလဲနိုင်သကဲ့သို့ မေတြစ်ကိုယ်တိုင်ကိုလည်း transfer ဖန်ရှင်အဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်သည်။ မေတြစ်များကို အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးချကြသည်။ ယင်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပိုမိုကျစ်လစ်ကာ ကွန်ပျူတာမှနားလည်နိုင်သည့် ပုံစံအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ညီမျှခြင်းပုံစံအနေဖြင့်ပြန်လည်ပြသနိုင်သောကြောင့် မှတ်သားထားရန်အတွက်လွယ်ကူရှင်းလင်းမှုရှိစေသည်။ မေတြစ်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ အထူးသဖြင့် Eigen မေတြစ်၊ sparse မေတြစ်တို့မှာအသုံးများသည်။ ထို့အပြင် ယင်းတို့ကို လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တို့တွင်လည်း အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဥပမာ။ ။ စက်ကိရိယာအခြေပြုသင်ကြားခြင်းစနစ်