Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Ортогонална проекција на две прави во просторот

Author:
Jovankap
Разгледај го примерот! Кликни на првата алатка и придвижи ги точките А, В, С или D до саканата положба. Со последната алатка, ротирај и воочи во каква заемна положба се правите и нивните проекции.