Gibanje naprijed-nazad

Autor:
nedeljko

Uvodno pitanje

Pokrenite animaciju. Kako se mijenja brzina dok se tijelo giba prema vrhu kosine, a kako dok se spušta?

Hipoteza

Što mislite kako će izgledati graf položaja? Kliknite na ikonu Olovka. Mišem skicirajte graf položaja. Nacrtajte također i grafove brzine i akceleracije.

Provjera hipoteze

Kliknite na potvrdni okvir x,t graf i pokrenite animaciju. Ponovite to sa v, t i a, t grafom. Da li su vaše pretpostavke bile točne?

Analiza

Koristeći matematička znanja, analizirajte sva tri grafa i za svaki od njih napišite pripadnu jednadžbu.

Rasprava o dobivenim rezultatima

Sa svojim kolegama i nastavnikom raspravite o hipotezi i dobivenim rezultatima. Koji vam je korak bio najteži?