Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Příklad 11 (řešení)

Můžeme sestrojit kružnici opsanou . Bod bude ležet na kružnici opsané a jejím průsečíku s polopřímkou . Délku úsečky k této kružnici. Platí, že: