Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Mitjanes i baricentre

La mitjana d'un costat d'un triangle és el segment que uneix el seu punt mig amb el vèrtex oposat. a. Dibuixeu les tres mitjanes del triangle Les mitjanes es tallen en un punt anomenat baricentre. b. Marqueu el baricentre. El baricentre divideix les mitjanes en dues parts, una de les quals té longitud doble de l’altra. c. Mediu les dues parts de cada mitjana i comproveu la relació anterior. Canvieu la forma del triangle i contesteu: Les mitjanes sempre passen pel vèrtex oposat? El baricentre sempre és interior al triangle?