رابطه زاویه محاطی و محیطی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
هدف آشنایی با زاویه محیطی در دایره آشنایی با زاویه محاطی در دایره رابطه بین زاویه محیطی و محاطی در دایره شرح فعالیت در این فعالیت، دانش آموزان دوره متوسطه اول با مفهوم روایای محیطی و محاطی آشنا می شوند. همان طور که می دانید زاویه محاطی، زاویه ای درون یک دایره است که ضلع های آن ها دو وتر از دایره هستند که در یک نقطه مشترک به هم می رسند. زاویه محیطی زاویه است که راس آن مرکز یک دایره می باشد و ضلع های آن ها دو شعاع دایره هستند. زوایای قرمز و آبی در این محیط تعاملی، به ترتیب زوایای محیطی و محاطی هستند که هر دوی آن ها، یک کمان مشخص از دایره را در بر گرفته اند. شما با تکان دادن نقطه ج می توانید اندازه دایره را تغییر دهید. با جا به کردن نقطه الف می توانید راس زاویه محاطی آبی رنگ را جا به جا کنید و اندازه زاویه را با زاویه محیطی قرمز رنگ بررسی و مقایسه کنید. به چه نتیجه ای می رسید؟ آیا می توانید بگویید اگر یک زاویه مرکزی و یک زاویه محاطی که هر دو یک کمان مشخص از یک دایره را در بر داشته باشند، قطعا اندازه زاویه محاطی نصف زاویه محیطی خواهد بود؟