လေးကြိုးဆိုင်ရာသီအိုရမ်

စက်ဝိုင်းတစ်ခု၏ ဗဟိုကိုဖြတ်သောမျဉ်းဖြောင့်တစ်ကြောင်းသည် လေးကြိုးပေါ်ကိုဖြတ်ပြီးထောင့်မှန်ကျနေခဲ့လျှင် ယင်းလေးကြိုးကိုထက်ဝက်ပိုင်းသည်

ထက်ဝက်ပိုင်းကြောင်းပြခြင်း

စက်ဝိုင်းတစ်ခု၏ ဗဟိုကိုဖြတ်သော မျဉ်းဖြောင့်သည် လေးကြိုးကို ထက်ဝက်ပိုင်းလျှင် ယင်းလေးကြိုးနှင့်ထောင့်မှန်ကျသည်
လေးကြိုးကိုထောင့်မတ်ကျ ထက်ဝက်ပိုင်းသောမျဉ်းသည် ဗဟိုကိုဖြတ်သွားသည်
စက်ဝိုင်းတစ်ခုထဲတွင်ဖြစ်စေ အရွယ်တူစက်ဝိုင်းများတွင်ဖြစ်စေ ဗဟိုမှ အကွာအဝေးတူသောလေးကြိုးများ ၏အလျားတူညီကြသည်။