Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Hàm Laplace và hàm phân phối chuẩn tắc

Lưu ý:

- Sử dụng chuột để kéo thay đổi giá trị a ngay trên đồ thị hoặc nhập giá trị a trực tiếp vào ô vuông (và nhấn Enter). - Hàm Laplace và hàm phân phối chuẩn tắc được minh họa bằng đồ thị và tính giá trị xấp xỉ tại điểm xác định được thể hiện qua ứng dụng này như hình trên.