عنوان: خط های موازی و مورب موضوع: توازی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
عنوان: خط های موازی و مورب موضوع: توازی هدف: پیدا کردن مقدار زاویه با به کار بردن قضیه ی خطوط موازی و مورب شرح فعالیت: خطوط d_2,d_1 با هم موازیند. از نقطه ی A که بین دو خط قرار دارد. دو نیم خط مورب رسم شده است. نقطه ی A را جا به جا کنید. زاویه ی A ̂ چه رابطه ای با زاویه های دیگر شکل دارد؟ نقطه ی A را به بیرون دو خط موازی منتقل کنید. مجدداً با حرکت دادن نقطه ی A بگویید چه رابطه ای بین A ̂ و زاویه های دیگر شکل برقرار است؟ آیا می توانید برای آنچه مشاهده کردید دلیل بیاورید؟ برای اینکه کمی راهنمایی شوید می توانید با استفاده از ابزار "خط موازی" از نقطه ی A خطی موازی d_2,d_1 رسم کنید. سپس با کمک ابزار"زاویه" زاویه های ایجاد شده در A را مشخص کنید تا اندازه های آنها نمایش داده شود. (برای این کار پس از انتخاب ابزار زاویه باید روی اضلاع زاویه ها به ترتیب کلیک کنید)