افتادن توپ

:نویسنده
sm.besharat
توپی از ارتفاع 18 متری سطح زمین رها می‌شود و پس از زمین خوردن نصف ارتفاع قبلی خود بالا می‌آید. این توپ از رها شدن تا سومین مرتبه‌ای که به زمین می‌خورد چند متر حرکت کرده است؟
آیا می توانید با تغییر مقدار ارتفاع و ضریب برگشت و یا تعداد زمین خوردن توپ مسأله را خل کنید؟