သရီးဒီ ကိုဩဒိနိတ်စနစ်

သရီးဒီ ကိုဩဒိနိတ်စနစ်

သရီးဒီစနစ်ကိုအသုံးပြုတတ်မှသာလျှင် သရီးဒီဗက်တာများကိုတွက်ချက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ သရီးဒီဗက်တာဆိုင်ရာများကို တွက်ချက်ရန်အတွက် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် ကိုဩဒိနိတ်စနစ်ကိုလေ့လာကာ ဗက်တာများတွင်ယင်း၏ အသုံးပြုသည့်ပုံစံများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။