مساحت مثلث قائم الزاویه

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مساحت
خط راستی را رسم کنید که از نقطه (1,2) عبور کرده و محورهای مختصات را قطع کند. با این خط و خطوط محور، مثلثی بسازید که کمترین مساحت را داشته باشد.